• Met 30 jaar ervaring regelen wij alles, zelfs maatwerk
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 363,-
  • FRAMI: het eigen topmerk in intern transport materieel!

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden Tretal Material Handling B.V.  – 1 januari 2012 


Artikel 1: Toepasselijkheid 

 

1.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van 

werk of van koop en verkoop, door Tretal Material Handling 

B.V. gedaan of aangegaan. 

1.2.   In deze voorwaarden wordt de 

aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, terwijl de 

andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever. 

1.3.   Standaardvoorwaarden van opdrachtgever 

gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn 

aanvaard. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen 

 

2.1.   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op 

de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte 

gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan 

opdrachtnemer mag uitgaan. 

2.2.   Opdrachtnemer heeft het recht indien de 

opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij 

heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen 

verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever. 

2.3.   De opgegeven prijzen gelden voor levering af 

werkplaats, fabriek of magazijn, exclusief omzetbelasting. De 

inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer 

niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt 

verwezen. 

 

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom 

 

3.   Tenzij anders overeengekomen is, behoudt 

opdrachtnemer de auteursrechten, evenals alle overige 

rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door 

hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, 

tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.  

Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn 

uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan  

derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht 

of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan 

opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van  

€ 500,00 per dag.  

 

Artikel 4: Emballage 

 

4.   Noodzakelijke emballage wordt tegen 

kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid 

van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van 

opdrachtnemer. 

 

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen 

 

5.1.   Door opdrachtnemer verstrekte informatie 

en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

5.2.   Opdrachtnemer aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever 

uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar 

aanleiding van dat ontwerp. 

Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever 

voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf 

verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt 

verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel 

voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van 

opdrachtgever is bestemd. 

5.3.   Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte 

ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten 

aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen. 

5.4.   In geval van opdracht neemt opdrachtnemer 

bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, 

alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging 

overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de 

gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door 

opdrachtgever zijn voorgeschreven.  

Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven 

materialen voor verwerking door derden te laten  

onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn 

rekening. Na verwerking van de materialen of  

onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat 

het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op 

andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een 

onderzoek had kunnen ontdekken. 

5.5.   Wenst opdrachtgever bij de opdracht de 

verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte 

ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze 

de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.  

Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten 

om over deze overdracht een beslissing te nemen.  

Opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het 

gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe 

dient opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die 

daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken. 

5.6.   Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd 

dat hij het in 5.5. genoemde onderzoek kosteloos verricht, 

tenzij reeds uit de offerteaanvraag is gebleken dat 

opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil 

overdragen. 

5.7.   Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige 

verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die 

door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door 

deze zijn voorgeschreven.  

 

Artikel 6: Overeenkomsten 

 

6.1.   Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, 

komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door 

opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de 

schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het 

feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

6.2.   Overeenkomsten met ondergeschikte 

personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet 

voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als 

ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle 

werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

 

Artikel 7: Levertijd en leverplaats 

 

7.1.   Levering geschiedt af werkplaats, fabriek of 

magazijn ter keuze van opdrachtnemer. Levertijden worden bij 

benadering vastgesteld.  

De levertijd gaat in wanneer over alle technische details 

overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de  

uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen 

enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze 

overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. 

7.2.   De levertijd is vastgesteld in de verwachting 

dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de 

aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig 

zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan 

slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien 

schriftelijk overeengekomen. 

7.3.   Wanneer de zaken na het verstrijken van de 

leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of 

niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken 

ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn 

rekening en risico opgeslagen. 

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

 

8.1.   Indien na de totstandkoming van een 

overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden 

nagekomen ten gevolge van omstandigheden die 

opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst 

niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te 

vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt 

gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 

8.2.   Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de 

nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in 

verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in 

omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en 

buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn  

verplichtingen na te komen.  

8.3.   Onder omstandigheden die redelijkerwijze 

niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van 

opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet of niet 

tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van 

opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of 

werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken 

materialen, import- of handelsverboden. 

8.4.   Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat 

als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke 

onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk 

geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden 

zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de 

door de ontbinding geleden of te lijden schade. 

8.5.   Als opdrachtnemer zijn verplichting 

gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig 

deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds 

verrichte werk en de gemaakte kosten. 

 

Artikel 9: Omvang van het aangenomen werk 

 

9.1.   Opdrachtgever zorgt ervoor dat de 

vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die 

noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen 

zijn. 

9.2.   In de overeengekomen prijs van aangenomen 

werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is 

bevestigd): 

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-  

    stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander  

    bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de  kosten  

    van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering,  

    van gas of water of op het elektriciteitsnet. 

b. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen  

    welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn,  

    alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en  

    takels. 

c. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade  

    aan op of nabij het werk aanwezige zaken. 

d. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard  

    van het af te voeren materiaal zoals in geval van  

    gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval. 

 

Artikel 10: Wijzigingen in het aangenomen werk 

 

10.1.   Alle wijzigingen in het aangenomen werk, 

hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als 

gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de 

verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke 

uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte 

hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit 

meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als 

meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als 

minderwerk. 

10.2.   Meerwerk zal worden berekend op basis van 

de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het 

meerwerk wordt verricht.  

Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het  

sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende 

factoren.  

10.3.   Indien bij de eindafrekening van het werk 

blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te 

verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het 

nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer 

recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze 

totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van 

opdrachtnemer. 

 

Artikel 11: Montage 

 

11.1.   Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal 

geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel 

bepaalt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer 

geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht 

was begrepen. 

11.2.   Voor buiten de opdracht vallend 

montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk. 

11.3.   Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat 

opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan 

verrichten. Daartoe dient opdrachtgever onder meer ervoor te 

zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten 

worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de 

ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de 

overeenkomst anders voortvloeit.  

Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat 

geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en 

door de Arbo-wet geëiste voorzieningen voor het personeel 

van opdrachtnemer aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de 

nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, 

gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn. 

11.4.   Wanneer de montage door niet aan 

opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet geregeld en 

zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt 

vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit 

voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te 

brengen tegen het op dat moment geldende tarief. 

11.5.   Voor rekening van opdrachtgever zijn alle 

eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder: 

a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone  

    daguren kan geschieden; 

b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de  

    prijs. 

11.6.   Opdrachtgever dient bij het gereedkomen 

van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of 

de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. 

11.7.   Reclames na vertrek van het 

montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of 

de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij 

opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet 

heeft kunnen ontdekken op het moment dat de 

werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient 

opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het 

gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren en deze de 

gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits 

de melding valt binnen de garantietermijn.  

Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en 

wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. 

 

Artikel 12: Oplevering 

 

12.1.   Een werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

a. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij  

    mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven  

    van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft  

    goedgekeurd; 

b. acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan  

    opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk  

    voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk  

    binnen die termijn op te nemen; 

c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever,  

    met dien verstande dat door de ingebruikneming van  

    een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd  

    wordt beschouwd. 

12.2.  Kleine gebreken welke kunnen worden 

hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering 

niet in de weg staan. 

12.3.   Bij onthouding van goedkeuring aan het werk 

welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht 

hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, 

onder opgave van redenen. 

12.4.   Indien enig onderdeel door niet aan 

opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met 

de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch 

kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de 

garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen 

worden. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 

13.1.   Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor 

schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en 

uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te 

rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor 

vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen 

opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de 

in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te 

zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden 

genomen: 

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt  

    bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere  

    onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door  

    welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich  

    desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade  

    (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het  

    werk of de montage van geleverde zaken of installaties  

    wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt  

    of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van  

    de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover  

opdrachtnemer daarvoor verzekerd is. 

c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld  

    van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk. 

d. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal  

    gematigd worden indien de door opdrachtgever te  

    betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van  

    de door opdrachtgever geleden schade. 

13.2.  Opdrachtgever zal opdrachtnemer 

vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding 

jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door 

opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen 

of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is 

aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende. 

13.3.   Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle 

schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging 

van de zaken, gereedschappen en materialen van 

opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en 

ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te 

rekenen tekortkoming. 

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden Tretal Material Handling B.V.  – 1 januari 2012 

Artikel 14: Garantie 

 

14.1.   Opdrachtnemer staat in voor de goede 

uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van 

constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in 

de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle 

delen welke gedurende een termijn van zes maanden na 

levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk 

materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden 

geleverd. De te vervangen delen moeten daartoe franco aan 

opdrachtnemer worden gezonden. Opdrachtnemer wordt 

daarvan eigenaar. Demontage of montage van deze delen 

komt voor rekening van opdrachtgever. 

Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door 

opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat opdrachtnemer in 

voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.Indien 

gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat 

de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner 

keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de 

opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal toelevert, 

het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een 

evenredig deel van de factuur. 

14.2.   Bij ondeugdelijke levering heeft 

opdrachtnemer het recht om na franco retournering van de 

ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de 

ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over 

te gaan.  

14.3.   Opdrachtgever dient te allen tijde 

opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel 

gebrek te herstellen. 

14.4.   Gebreken ontstaan door normale slijtage, 

onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist 

onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie 

door of namens opdrachtgever zelf of door derden 

aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, 

stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, 

gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde 

artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het 

bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. 

Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door 

opdrachtnemer eveneens  

geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor 

machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten,  

instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of 

andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet 

nieuw waren op het moment van levering.  

Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, 

matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, 

installaties of montages welke niet door opdrachtnemer zijn 

gemonteerd, noch voor die welke door hem zijn gemonteerd 

doch niet door hem zijn geleverd. 

14.5.   De garantie geldt slechts indien 

opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer 

(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel 

daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. 

 

Artikel 15: Transport 

 

15.1.   Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van 

verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook 

indien opdrachtnemer voor het transport zorg draagt, is 

opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband 

houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit 

risico behoorlijk te verzekeren. 

15.2.   Mocht een beroep op het gestelde in artikel 

15.1 niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere 

schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in 

verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het 

transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen 

en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op 

vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan 

opdrachtgever cederen. 

 

Artikel 16: Niet afgehaalde zaken 

 

16.   Indien opdrachtgever zaken die 

opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks 

het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen 

betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht 

om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze 

na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens 

opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de 

opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de 

aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten 

daaronder begrepen. 

 

Artikel 17: Betaling 

 

17.1.   Betaling dient te geschieden ten kantore van 

opdrachtnemer. 

17.2.   Betalingscondities worden geregeld naar de 

aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren 

werk. 

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities: 

-   opgedragen werkzaamheden en handelszaken te  

    betalen binnen 14 dagen na factuurdatum; 

-   grotere objecten en aanneming van werk: 

* 40% der overeengekomen prijs bij opdracht; 

* 50% der overeengekomen prijs bij aanvoering van de  

          materialen op het werk; 

* 10% der overeengekomen prijs bij oplevering. 

17.3.   Onkosten voor rekening van opdrachtnemer 

voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de 

betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien 

betaling in termijnen overeengekomen is. 

17.4.   Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens 

te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht 

voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor 

de nakoming van de betalingsverplichtingen van 

opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer 

indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om 

de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het 

recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het 

recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en 

winstderving. 

17.5.   Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, 

indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, 

ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. 

17.6.   Voorschriften van welke autoriteit ook, welke 

het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken 

verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke 

verplichtingen van opdrachtgever. 

17.7.   Het recht van opdrachtgever om zijn 

eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

17.8.   De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk 

geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de 

overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer 

opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance 

van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is 

aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen 

van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in 

liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 

17.9.   Wanneer de betaling van een toegezonden 

rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na 

factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken 

van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding 

wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de 

wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar 

indien  

de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een 

gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. 

17.10.  Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de 

hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen 

alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) 

betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door 

opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer 

opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een 

derde heeft verzekerd.  

Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief 

dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken 

wordt geadviseerd. 

Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van 

de hulp van een derde blijkt de grootte van en de 

gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.  

Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever 

aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en 

buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der 

faillissementsaanvrage verschuldigd 

17.11.   Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke 

procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, 

komen alle door opdrachtnemer in verband met deze 

procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 18: Reclamaties of klachten 

 

18.1.   Opdrachtgever kan op een gebrek in de 

prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de 

garantietermijn niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek 

heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij 

opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, 

waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven 

wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft 

geconstateerd. 

18.2.   Klachten over facturen dienen binnen 8 

dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn 

ingediend. 

18.3.   Opdrachtgever verliest alle rechten en 

bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van 

gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde 

termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de 

gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. 

 

Artikel 19: Prijswijziging 

 

19.1.   De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd 

op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van 

offerte. 

19.2.   Indien en voor zover de termijn tussen de 

datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak 

van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de 

materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben 

ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de 

overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De 

betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel 

zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de 

laatste termijn daarvan. 

19.3.   Wanneer door opdrachtgever voor de 

uitvoering van het werk opdrachtnemer materialen of 

grondstoffen en andere artikelen ter beschikking worden 

gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de aanneemsom te 

berekenen respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen 

een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde 

zaken. 

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

 

20.1.   Opdrachtgever wordt slechts onder 

opschortende voorwaarde eigenaar van de door 

opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. 

Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te 

leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van 

opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de 

overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald 

heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde 

of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of 

nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke 

overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever 

vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van 

zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder 

begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten. 

20.2.   Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande 

vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door 

opdrachtnemer geleverde zaken een hypotheekrecht, een 

pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt 

zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen 

vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen 

verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of 

pandrecht bevoegd is.  

20.3.   Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit 

de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te 

voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze 

zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de 

oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug 

te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats 

te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

20.4.   Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever 

op het moment dat opdrachtgever al zijn 

betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke 

overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de 

geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van 

opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die 

opdrachtnemer op opdrachtgever heeft.  

Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn 

medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader 

vereist zijn. 

 

Artikel 21: Ontbinding 

 

21.1.   Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 

overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van 

de daartoe gerechtigde.  

Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring 

tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst 

opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een 

redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te 

komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke 

tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te 

melden. 

21.2.   Opdrachtgever heeft geen recht de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn 

verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim 

was met de nakoming van zijn verplichtingen. 

21.3.   Indien opdrachtnemer instemt met 

ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, 

heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle 

vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke 

kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In 

geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen 

aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door 

opdrachtnemer verrichte prestaties 


 

Tretal Material Handling B.V. 

Nijverheidsstraat 8c 

NL-7641 AB  WIERDEN 

Postbus 6 

NL-7670 AA  VRIEZENVEEN 

telefoon +31 (0)546 745320 

telefax +31 (0)546 745325 

e-mail: [email protected]